Giới thiệu

“NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

  NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.

 

Kính chào đón quý chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý vị Đạo hữu đã ghé trang AMDP.vn của “ Đạo Tràng Cực Lạc” chúng con.

Kính thưa Quý Ngài,

Tam tạng Kinh Điển của Phật Giáo không ngoài mục đích:

“Tránh xa các việc ác,

Nên làm các việc lành,

Giữ tâm ý thanh tịnh,

Đây là lời Phật dạy.

Hiểu được điều này, “Đạo tràng Cực Lạc” thành lập trang web “AMDP.vn”  với mong muốn phổ biến giáo pháp giáo dục Giác Ngộ và Giải Thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến toàn thể đạo hữu có duyên khắp nơi trên thế giới.

Tông chỉ tu học của “Đạo tràng Cực Lạc” là Pháp môn “Trì Giới Niệm Phật”. Theo sự chỉ dạy và phương hướng tu tập của Đức Phật A Mi Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc; Bồ Tát Địa Tạng… Chư vị tổ sư Tịnh độ, Thiền Tông, Giáo Hạ, Mật Tông; và thời cận đại nhất là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh ; Hòa Thượng Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không.

Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không từng nói: “Phật pháp là giáo dục Chánh Giác, là giáo dục Đại Triệt Đại Ngộ, có thể giải quyết cơ bản của vấn đề. Giáo dục luân lý của nhà Nho có thể giải quyết vấn đề của đời nay, còn giáo dục của Phật Pháp có thể giải quyết vấn đề của nhiều đời nhiều kiếp và liễu sanh thoát tử”.

Phật pháp vốn là pháp pháp bình đẳng, hoàn toàn không có cao thấp. Tu tập bất kỳ pháp môn Phật pháp nào, cũng có công đức và cũng có thể thành Phật. Tất cả các pháp, vốn là không hai, không khác, đều đồng về một thật tướng. Giáo dục đạo đức Phật Giáo nhằm thiết lập một xã hội Chân, Thiện, Mỹ, Huệ; một lối sống thực hành an lạc, hạnh phúc cho con người trong cuộc sống hiện tại và tiến đến trong tương lai là cảnh giới Giác Ngộ, Giải Thoát, Niết Bàn Tịch Tĩnh.

Trang web  “AMDP.vn” lưu  trữ các bài giảng về Kinh, Luật, Luận Phật Giáo, cùng các tư liệu nói về kinh nghiệm tu tập Trì Giới Niệm Phật của Tổ Sư, Thạc Đức dưới dạng vi tính, điện tử để quý Phật tử ở Việt Nam cũng như ở Hải Ngoại có thể tiếp cận dễ dàng bất cứ lúc nào.

Cúng dường Pháp là tối thượng nhất. Đây là cách ngôn của Chư Tổ nhằm nhắc nhở hàng để tử thực thi công hạnh này trên lộ trình trở về cội nguồn Phật Tánh của chính mình. Cúng dường Pháp đơn giản là chia sẻ, chỉ dẫn cho người khác nhận ra chân lý giác ngộ của Phật Đà, hầu tránh được những lỗi lầm đau khổ. “Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người”.

Đạo tràng Cực Lạc” thành kính tri ân công đức pháp thí của ĐĐ. Thích Thiện Trang, Cư Sĩ Như Hòa, Cư Sĩ Minh Trí; Vọng Tây Cư Sĩ, Nhóm Học Làm Người Tốt, và rất nhiều các thiện hữu tri thức hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp phiên dịch, diễn đọc và xiển dương Pháp Môn Trì Giới Niệm Phật; Đặc biệt là tạo duyên lành cho chúng con được thọ Pháp bảo của Hòa Thượng Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không.

Vậy nên, nếu Pháp sự này  của “Đạo tràng Cực Lạc”  có phần công đức nào, chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Mi Đà, phổ nguyện cho pháp giới chúng sanh, phước huệ tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, hết báo thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc ở Liên Trì Hải Hội.

“NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG THỊNH, CHỈ CÓ TĂNG TÁN THÁN TĂNG.”
“NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG THỊNH, CHỈ CÓ PHÁP MÔN TÁN THÁN PHÁP MÔN.”

NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT.