Đức Phật A Mi Đà

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Phật Thuyết A Mi Đà Kinh

NGHI THỨC TỊNH ĐỘ

(Tịnh Tông Học Hội)

 

TÁN LIÊN TRÌ

Liên trì hải hội.

Mi Đà Như Lai Quan Âm Thế Chí Tọa Liên Đài.

Tiếp dẫn Thượng Kim Giai.
Đại Thệ Hoằng Khai.
Phổ nguyện Li Trần Ai.
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

Đại chúng cùng hát:
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần)

 


PHẬT THUYẾT A MI ĐÀ KINH

Như Thị Ngã Văn: Nhất thời Phật tại Xá-Vệ Quốc, Kỳ thọ Cấp-Cô-Độc viên, Dữ Đại Tỳ-Kheo tăng, Thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, Giai thị Đại A-La-Hán, chúng sở tri Thức: Trưởng Lão Xá-Lợi-Phất. Ma-Ha Mục Kiền-Liên, Ma-Ha Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên. Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi Bàn-Đà-Dà, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm Ba-Đề, Tân-Đầu Lô Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma Ha Kiếp-Tân-Na, Bạc-Câu-La, A-Nậu-Lâu-Đà, Như thị đẳng chư Đại đệ tử. Tinh chư Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. Văn-Thù-Sư-Lợi Pháp-Vương-Tử, A-Dật Đa Bồ-Tát, Kiền Đà-Ha Đề Bồ-Tát, Thường Tinh-Tấn Bồ-Tát, dữ như thị đẳng Chư Đại Bồ-Tát, cập thích-Đề-Hoàn Nhơn đẳng, vô lượng chư thiên đại chúng câu. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão xá-Lợi-Phất: Tùng thị tây phương quá thập vạn ức Phật Độ, hữu Thế-Giới danh viết Cực-Lạc. Kỳ độ hữu Phật hiệu A Mi Đà, Kim hiện tại thuyết pháp. Xá-Lợi-Phất! Bỉ-Độ Hà cố danh vi cực lạc? Kỳ quốc chúng-sinh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh Cực-Lạc. Hựu Xá-Lợi-Phất, Cực-Lạc Quốc Độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc, danh vi Cực-Lạc. Hựu Xá-Lợi Phất! Cực-Lạc quốc độ, Hữu thất bảo trì, bát công-đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ, kim sa bố địa. Tứ biên giai đạo, kim ngân, lưu ly, pha-lê hiệp thành, thượng hữu lâu các, diệt dĩ kim ngân, lưu-ly, pha-lê, xa-cừ, xích-châu mã-não, nhi nghiêm sức chi. Trì chung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Xá-lợi-Phất, Cực-Lạc quốc độ, thành tựu như thị công-đức trang nghiêm. Hựu Xá-Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa trú dạ lục thời, vũ thiên mạn-đà-la hoa, kỳ độ chúng sanh, thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thịnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. Xá-lợi-Phất! Cực-Lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Phục thứ xá-lợi-Phất! Bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch Hạc, Khổng-Tước, Anh-Vũ, Xá-Lợi, Ca-Lăng-Tầng-Già, Cọng Mạng Chi Điểu. Thị chư chúng điểu trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xướng, ngũ căn, ngũ lực. Thất Bồ Đề phần, Bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá-Lợi-Phất! Nhữ vật vị thử điểu, thật thị tội báo sở sinh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ, vô ác đạo. Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ, thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật. Thị chư chúng điểu, giai thị A-Mi-Đà-Phật, dục linh Pháp Âm tuyên lưu, biến hóa sở tác. Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi Diệu Âm, thí như Bách Thiên chủng nhạc, đồng thời cụ tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công-đức trang nghiêm. Xá lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A Mi Đà. Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-Mi-Đà. Hựu Xá lợi Phất, Bỉ Phật thọ mạng. Cập kỳ nhơn dân, vô lượng, vô biên A-Tăng-Kỳ kiếp, cố danh A-Mi-Đà. Xá-Lợi Phất! A-Mi-Đà Phật thành Phật Dĩ Lai, ư kim thập kiếp. Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật Hữu vô lượng vô biên thanh-văn đệ-tử. Giai A La-Hán, phi thị toán số chi sở năng tri. Chư Bồ Tát chúng, diệc phục như thị. Xá-Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công-đức trang nghiêm. Hựu Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả. Giai thị A-Bệ-Bạt-Trí, kỳ trung đa hữu nhất sinh bổ xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên A-Tăng-Kỳ-Thuyết. Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhơn câu hội nhất xứ. Xá Lợi Phất! Bất khả dĩ thiểu thiệt căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, văn thuyết A Mi Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật. Nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-Mi-Đà-Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhơn chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-Mi-Đà-Phật Cực-Lạc quốc độ. Xá-Lợi-Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng sanh. Văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả tán thán A-Mi-Đà-Phật, bất khả tư nghì công đức chi lợi. Đông phương diệc hữu A-Súc-Bệ Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số Chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: Nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh. Xá-Lợi-Phất! Nam phương thế giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm-Kiên Phật, Tu-Di Đăng Phật, Vô-Lượng Tinh-Tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị, xưng tán, bất khả tư nghì công đức, nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá-Lợi-Phất! Tây-phương thế giới hữu Vô-Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật. Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại-thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh. Xá-Lợi-Phất! Bắc phương thế giới hữu diệm kiên Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sinh Phật ,Võng-Minh Phật. Như thị đẳng hằng-hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhứt thiết chư Phật, sở hộ niện kinh. Xá-Lợi-Phất! Hạ- Phương thế-giới hữu Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật. Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán, bất khả tư nghì công đức, nhứt thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh. Xá-Lợi-Phất! Thượng-phương thế giới hữu Phạm-Âm Phật, Túc-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiêm Phật, Tạp-Sắc-Bảo-Hoa-Nghiêm-Thân Phật. Ta-La-Thọ-Vương Phật, Bảo-Hoa-Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như Tu-Di-Sơn-Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật. Các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công-đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh. Xá lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà cố danh vi nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh. Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh, thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư A Nậu Đa-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề. Thị cố Xá-Lợi- Phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A-Mi-Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển ư A Nậu Đa-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sinh. Thị cố Xá-Lợi- Phất! Chư thiện-nam tử, thiện-nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ. Xá-Lợi-Phất! Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán ngã, bất khả tư nghì công đức nhi tác thị ngôn: Thích-Ca Mâu-Ni Phật, năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà quốc-độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc A Nậu Đa-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề, vị chư chúng sanh, thuyết thị nhất thiết thế gian nan tín chi pháp. Xá- Lợi- Phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề. Vị nhất thiết thế gian, thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan. Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá-Lợi-Phất! Cập chư Tỳ-kheo, nhất thiết thế gian, Thiên, Nhơn, A-Tu-La đẳng, văn Phật sở thuyết hoan-hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ. Phật thuyết A-Mi-Đà kinh.

BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI
Nam-mô A Di Đa Bà Dạ
Da tha dà đa dạ, đa địa dạ tha
A Di rị đô bà tỳ
A Di rị đa. Tất đam bà tỳ
A Di rị đa. Tì ca lan đế
A Di rị đa. Tì ca lan đa
Dà Di Nị. Dà dà na chỉ đa ca lệ. Ta Bà Ha (3 lần)

KỆ TÁN PHẬT

A Mi Đà Phật thân kim sắc.

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân.
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di.
Hám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang trung hóa Phật vô số ức.
Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên.
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh.
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Mi Đà Phật. Nam Mô A Mi Đà Phật. (_A Mi Đà Phật.)_.

Nguyện Vãng Sanh

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ-Tát vi bạn lữ

KỆ HỒI HƯỚNG

Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nhược hữu kiến văn giả
Tức phát Bồ đề tâm
Tận thử nhứt báo thân
Đồng sanh Cực Lạc quốc

TAM QUY Y

Tự quy y Phật. Đương nguyện chúng-sanh. Thể giải đại-đạo. Phát vô thượng tâm.
Tự quy y Pháp. Đương nguyện chúng sanh. Thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải.
Tự quy y Tăng. Đương nguyện chúng-sanh. Thống lý đại chúng. Nhứt thiết vô ngại.