Thắp Hương 1 2 3 4 5 6 7

Xin Quý vị hãy tịnh tâm và chấp tay niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" (108 lần) sau khi niệm xong xin Qúy vị tụng hồi hướng "Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả, Đệ tử và chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo."


Chùa Online là nơi để các Phật Tử thắp hương, Tụng Kinh và niệm Phật khi chưa có điều kiện đến Chùa.
Ngoài thời gian đến Chùa Online mời quý Phật Tử nghe thêm thuyết pháp để thanh tịnh và bồi bổ tâm hồn.